ارسال لوح فشرده مجموعه مقالات به شرکت کنندگان

ارسال لوح فشرده مجموعه مقالات به شرکت کنندگان

به اطلاع ارائه دهندگان محترم مقالات در همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی می رساند که لوح فشرده مجموعه مقالات همایش آماده گردیده است و انشالله به زودی به همراه نسخه چاپی گواهی پذیرش و ارائه مقاله به آدرس پستی شرکت کنندگان محترم ارسال می گردد.

(28 فروردین 1400)