تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات :

05 اسفند 1399

زمان اعلام نتايج داوري مقالات :

10 اسفند 1399

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای ارائه دهندگان مقالات :

05 اسفند 1399

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای شرکت کنندگان بدون مقالات :

05 اسفند 1399

تاريخ های برگزاري همايش :

اولین روز : 14 اسفند 1399 - ساعت 9:00 - دومین روز : 24 اسفند 1399 - ساعت 9:00