اقدامات انجام شده جهت صدور گواهی شرکت در کارگاه های جانبی دارای امتیاز نظام ارجاع

اقدامات انجام شده جهت صدور گواهی شرکت در کارگاه های جانبی دارای امتیاز نظام ارجاع

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در سه کارگاه دارای امتیاز نظام ارجاع میرساند گواهی شرکت در کارگاه این عزیزان صادر شده و طی نامه‌ای موارد جهت تایید و سایر اقدامات به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران ارسال گردیده است.

(29 فروردین 1400)