دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی

دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی

ریاست سازمان نقشه برداری کشور

(سخنران همایش)