دکتر مهدی مدیری

دکتر مهدی مدیری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ریاست انجمن مخاطره شناسی ایران

(سخنران همایش)