دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دانشگاه علم و صنعت ایران

(سخنران همایش)