دکتر حمید دوست محمدیان

دکتر حمید دوست محمدیان

دانشگاه FHM آلمان

(سخنران همایش)