دکتر یحیی جمور

دکتر یحیی جمور

دانشگاه شهید بهشتی

(سخنران همایش)