پایش ماهواره ای پدیده فرونشست با استفاده از تصاویر راداری

پایش ماهواره ای پدیده فرونشست با استفاده از تصاویر راداری

تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : نامشخص

دکتر زهرا چترسیماب