مدلهای تصمیم گیری با نرم افزار QGIS

مدلهای تصمیم گیری با نرم افزار QGIS

تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : دکتر سالار میرزاپور