کارگاه آموزشی ارزیابی، طرح و اجرا بر اساس عملکرد

کارگاه آموزشی ارزیابی، طرح و اجرا بر اساس عملکرد

تاریخ برگزاری کارگاه : 27 اسفند 1399 - برگزار کننده : کانون مهندسین بابل و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

🛑 با همکاری کانون مهندسین بابل و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران