کارگاه آموزشی تکنولوژی های نوین مدیریت کارگاه (دارای امتیاز نظام ارجاع)

کارگاه آموزشی تکنولوژی های نوین مدیریت کارگاه (دارای امتیاز نظام ارجاع)

تاریخ برگزاری کارگاه : 24 اسفند 1399 - برگزار کننده : نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

این کارگاه با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار میگردد و داری 100 امتیاز نظام ارجاع می باشد.