آشنایی با کاربردهای gis درنقشه برداری

آشنایی با کاربردهای gis درنقشه برداری

تاریخ برگزاری کارگاه : 14 اسفند 1399 - برگزار کننده : دکتر سمیرا بلوری