دکتر مهدی مدیری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر- انجمن مخاطره شناسی ایران

(عضو کمیته علمی همایش)

مشاهده دیگر اعضا
دکتر مهدی مدیری