دکتر رضا کرمی محمدی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

(عضو کمیته علمی همایش)

مشاهده دیگر اعضا
دکتر رضا کرمی محمدی