دکتر مسعود شفیعی

سازمان برنامه و بودجه استان تهران

(عضو کمیته علمی همایش)

مشاهده دیگر اعضا
دکتر مسعود شفیعی