دکتر محمد شامخی امیری

دانشگاه صنعتی شاهرود

(عضو کمیته علمی همایش)

مشاهده دیگر اعضا
دکتر محمد شامخی امیری